Általános Szerződési Feltételek

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

1.1. Az Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni (továbbiakban: Szerződési Feltételek) az URSA termékek, elsődlegesen, de nem kizárólagosan a szigetelőanyagok (továbbiakban: Termékek) értékesítésére és szállítására vonatkozó, bármely jogi vagy természetes személlyel létesített gazdasági jogviszonyra és megkötött szerződésre. Jelen Szerződési Feltételek azonnali hatállyal felváltanak minden, általunk korábban alkalmazott általános szerződési feltételt.

1.2. A Vevő általános szerződési feltételei a Felek közötti üzleti kapcsolatokra nem alkalmazandók. A Vevő azon általános szerződési feltételeit, amelyek jelen Szerződési Feltételeknek részben vagy egészben ellentmondanak, nem tekintjük érvényesnek. Az ilyen általános szerződési feltételek még abban az esetben sem képezik a Felek közötti megállapodás részét, amennyiben azok tudatában rendelést vagy a teljesítést fogadtunk el, és azokat kifejezetten nem utasítottuk el.

1.3. Vevő jelen Szerződési Feltételek elolvasását és értelmezését követően elfogadja, hogy a Megrendelés kibocsátása egyben jelen Szerződési Feltételek elfogadását is magában foglalja.

1.4. Bármely olyan egyedi megállapodás, amely eltér jelen Szerződési Feltételektől, illetőleg azt módosítja vagy kiegészíti, csak abban az esetben bír kötelező erővel, amennyiben azt írásban a Szállító visszaigazolja.

1.5. Az árakhoz, illetőleg egyéb ajánlatokhoz való kötöttség nem jön létre mindaddig, amíg azok kifejezetten visszaigazolásra nem kerülnek..

 

2. MEGRENDELÉS, ÁRAK  ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

2.1. A Vevő a Termékeket írásban rendeli meg (Megrendelés) az URSA Salgótarján Zrt-től (továbbiakban: URSA). A Megrendelés elfogadása kizárólag jelen Szerződési Feltételek rendelkezései szerint történik. A Vevő bármely kiegészítő vagy eltérő szerződési feltételeit figyelmen kívül hagyjuk, azok nem képezik a szállítási szerződés részét mindaddig, amíg azokat írásban kifejezetten vissza nem igazoljuk. Minden általunk visszaigazolt Megrendelés egy különálló és egyedi Szállítási Szerződésnek minősül a Felek között.

2.2. A termékek árát a Megrendelés visszaigazolásakor érvényes árlista határozza meg. URSA fenntartja jogát az árlista megváltoztatására, melyről a Vevőt 30 nappal a megváltozott árlista hatályba lépése előtt értesíti.

A Felek eltérő megállapodása hiányában, az árlistában rögzített árak nettó árak és feltüntetésre kerül az ÁFA; az árak nem tartalmaznak más adó, illetőleg vámterhet.

Az árlistához viszonyított bármilyen engedményre és kereskedelmi kedvezményekre vonatkozóan a Felek megállapodását jelen Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete tartalmazza.

2.3. A fizetési határidő: a számla keltétől számított 30 naptári nap, amennyiben a Felek másképpen nem állapodnak meg. A fizetést levonás nélkül, határidőben kell teljesíteni és annak legkésőbb a lejárat napján a megfelelő összegben Szállító bankszámláján rendelkezésre kell állnia. Kivételt képez a számla lejárata előtt teljesített fizetésre megállapított engedmény levonása.

A Vevő köteles viselni az átutalás költségeit.

2.4. Minden, a fizetési határidő után történt fizetés késedelmi kamatfizetési kötelezettséget von maga után, melynek mértéke a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat kétszerese, amennyiben a Felek írásban ettől eltérően nem állapodnak meg. Amennyiben a Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó Terméket nem egy időpontban szállítjuk le, akkor a Vevő a leszállított termék mennyisége után fizet. Minden egyes ilyen szállítás különálló és független jogügyletnek tekintendő.

2.5. Azokban az esetekben, amikor Szállító nem követeli meg az előre fizetést, szükségesnek ítélheti az URSA vásárlásokra érvényes hitelkeret megállapítása érdekében a Vevő hitelképességének és pénzügyi helyzetének megvizsgálását és értékelését. A Vevő megállapított hitelkeretét indokolt esetben Szállító megváltoztathatja, illetőleg visszavonhatja.

Minden szállítás és egyéb, URSA általi teljesítés a Vevő URSA vásárlásokra érvényes hitelképességére vonatkozó döntés függvényében történik. Ennek alapján Szállító jogosult a szállítások korlátozására, leállítására és / vagy alkalmazhat olyan egyéb szerződési feltételeket vagy biztonsági intézkedéseket, amelyeket indokoltnak és szükségesnek tart.

 

3. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS HATÁRIDŐK

 

Rendelési egység: paletta

3.1. A megrendelések visszaigazolása:

 

A Szállító a megrendelések teljesítési határidejéről visszaigazolást küld, amennyiben a rendelési mennyiség eléri a minimum szállítási vagy termelési mennyiséget:

  • a rendelés beérkezéstől számított 48 órán belül: heti pontossággal feltüntetve a várható szállítási határidőt
  • a fuvar visszaigazolása után: napi pontossággal feltüntetve a várható szállítási határidőt

 

Egyéb esetben a rendelések visszaigazolásának ideje: 72 óra.

Rendelés módosítás esetén a megrendelést a Szállító új megrendelésként kezeli.

Raktárkészleten nem tartott termékek esetén (MTO), ha a termék már le van gyártva vagy termelés alatt van, rendelés módosítást Szállító nem fogad el.

 

3.2. Szállítási határidő és díjak:

 

3.2.1. Raktárkészleten tartott termékek rendelése esetén (MTS*)

 

a) Teljes kamion rendelésekor (22 paletta)

Szállítás díja: ingyenes

Szállítási idő: maximum 4 munkanap (a megrendelést követően)

 

b) Minimum 4 paletta rendelésekor

Szállítás díja: ingyenes

Szállítási idő: a Vevőszolgálattal egyeztetett időpontban (maximum 2 hét)

 

3.2.2. Raktárkészleten nem tartott termékek esetén(MTO):

(minimum termelési mennyiség 8 paletta)

Szállítás díja: ingyenes

Szállítási idő:            

  • normál esetben a megrendelést követő maximum 2 hét
  • új termékkód esetén a megrendelést követő 4 hét

 

3.3. A szállítási határnapok és határidők vonatkozásában adott információk tájékoztató jellegűek, fix határidőre vonatkozó megállapodásunkat az egyedi Szállítási Szerződés tartalmazza.

 

3.4. A teljesítés helyének a szállítási szerződésben megjelölt cím minősül. A Termékek birtokba adása, a kárveszély a Termékek átadás-átvételével száll át a Vevőre. (CPT klauzula, az ICC Incoterms 2010 szerint.)

 

3.5. A Vevő a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem vonhatja vissza és nem ütemezheti át a rendelését.

 

3.6. Amennyiben bármely olyan előre nem látható körülmény (Vis Major) jut a felek tudomására, mely késedelmet eredményez vagy a későbbiekben azt eredményezhet, arról haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni  és legjobb képességeik szerint törekedni arra, hogy minden szükséges óvintézkedést megtegyenek a Vis Major következményeinek csökkentése érdekében.

 

3.7. Vis Majornak minősül minden olyan, a Szerződő Félnél, rajta kívül álló okból, szándékos, illetőleg gondatlan magatartásától függetlenül felmerült körülmény, amely részben vagy egészben képtelenné teszi a felet arra, hogy eleget tegyen jelen Szerződési Feltételek alapján fennálló kötelezettségeinek és melynek elkerülése, enyhítése és helyrehozatala érdekében minden szükséges intézkedést megtett.

Vis Majornak minősülnek különösen a természeti csapások, háborúk, lázadások, szélviharok, sztrájkok, árvizek, tűzvészek, robbanások, földrengések, villámcsapás, viharok és más hasonló esetek.

A Vis Majort elszenvedő fél köteles a másik felet 5 napon belül értesíteni a körülmény felmerüléséről és annak a szerződéses kötelezettségek teljesítésére gyakorolt hatásáról. Az értesítés elmulasztása esetében a felelősség alól nem mentesül, kivéve, ha az értesítés megtételében maga a Vis Major akadályozta.

 

4. CSOMAGOLÁS, A TERMÉKEK MEGVIZSGÁLÁSA

 

4.1. Termékek a Szállító csomagolási szabványainak megfelelnek.

 

4.2. A leszállított Terméket a Vevőnek át kell venni, száraz és biztonságos helyen kell tárolnia.

A Vevő köteles a legrövidebb időn belül megvizsgálni a szállítási címen átvett Terméket és a Szállítólevélre feljegyzett záradékkal minden hibát köteles URSA-nak írásban bejelenteni. A Vevő által bejelentett minden hibát a Szállító haladéktalanul megvizsgálja.

 

4.3. Amennyiben a Vevő elmulasztja a Termék bármely hiányosságára vonatkozó értesítés  írásbeli formában való megküldését, haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 48 órán belül, úgy a Szállító a teljesítést a Vevő által elfogadottnak tekinti.

 

 5. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓK, TERMÉKMINTÁK ÉS PROSPEKTUSOK

 

Az URSA Salgótarján Zrt. által rendelkezésre bocsátott műszaki rajzok, termékminták, prospektusok, dokumentumok és más hasonló segédanyagok kizárólag a megállapodott célra használhatóak fel. Ezen anyagok sokszorosítása, átalakítása, módosítása, más termékekkel való egyesítése vagy a szokásostól eltérő környezetben való használata csak abban az esetben engedélyezett, amennyiben az ilyen használatról írásban Felek megállapodnak és az minden esetben megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

 

6. BESZÁMÍTÁS

 

A Vevő nem jogosult Szállítóval szemben beszámítási igényt érvényesíteni, kivéve, ha a Felek erről írásban megállapodnak vagy azt a bíróság jogerősen megállapította.

 

7. SZAVATOSSÁG

 

7.1. A Termékek csomagolására 12 hónapos időtartamra szavatosságot vállalunk a 4.2. pontban foglalt tárolási feltételek szerint  az átadás időpontjától kezdődően.

 

8. FELELŐSSÉG

 

8.1. URSA felelősséggel tartozik jelen Szállítási Feltételek alapján fennálló kötelezettségekért, amennyiben azokat szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegi. Súlyos gondatlansággal okozott károkért URSA felelőssége maximum a leszállított termékek értékéig áll fenn.

 

8.2. A termékfelelősségre a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

 

9. TULAJDONJOGFENNTARTÁS

 

A Termék tulajdonjoga a Vevőre csak a vételár hiánytalan kifizetésével száll át. Azt megelőzően a tulajdonjog a Szállítót illeti.

 

10. ADATVÉDELEM

 

A Vevő ezúton hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően az URSA Salgótarján Zrt üzleti kapcsolatai céljára feldolgozza. Amennyiben az üzleti kapcsolat lezárul az adatok a lehető legrövidebb időn belül, az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerülnek.

 

11. TITOKTARTÁS

 

A Vevő köteles szigorúan bizalmasan kezelni és üzleti titokként megőrizni minden, üzleti kapcsolatunk során tudomására jutott kereskedelmi és más bizalmas technikai információt, kivéve, ha az nyilvános vagy köztudomású illetve a Vevő hibáján kívül azzá válik.

 

12. ALKALMAZANDÓ JOG; BÍRÓSÁGI HATÁSKÖR ÉS ILLETÉKESSÉG

 

12.1. A Felek szerződéses jogviszonyára és minden abból eredő igényre és követelésre kizárólag a Magyarország joga az irányadó. Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye nem alkalmazható.

 

12.2. Minden esetben a Magyarországon bejegyzett székhelyünk szerinti bíróság rendelkezik illetékességgel a jövőben felmerülő jogvitákban is, melynek alapja kereskedelmi ügylet, váltó, csekk vagy bármely más dokumentum.

 

 13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

13.1. Amennyiben jelen Szerződési Feltételek egy vagy több rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne vagy azzá válna, ez a körülmény nem érinti a többi rendelkezések érvényességét. Jelen Szerződési Feltételek érvénytelen rendelkezését ugyanazt a gazdasági célt szolgáló új rendelkezéssel kell helyettesíteni.

 

13.2. A jelen Szerződési Feltételekben meghatározott jogok gyakorlására vonatkozó mindennemű mulasztás vagy késedelem, illetőleg a Vevővel kialakított eltérő szerződéses gyakorlat nem minősül joglemondásnak, továbbá minden jelen Szerződési Feltételekben biztosított jog és egyéb lehetőség együttesen és egyidejűleg, valamint a jogszabályokban biztosított jogokon felül gyakorolható.

 

13.3. A Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. melléklet: Megállapodás Kereskedelmi Kedvezményekről és annak függelékei.

 

Budapest, 2017