Általános Szerződési Feltételek

URSA Salgótarján Zrt.

 

SZIGETELŐANYAGOK, TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Érvényes:. 2021. január 1-től

 

 

 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

1.1.         Az Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni (továbbiakban: Szerződési Feltételek) az URSA termékek, elsődlegesen, de nem kizárólagosan a szigetelőanyagok (továbbiakban: Termékek) értékesítésére és szállítására vonatkozó, bármely jogi vagy természetes személlyel létesített gazdasági jogviszonyra és megkötött szerződésre. Jelen Szerződési Feltételek azonnali hatállyal felváltanak minden, általunk korábban alkalmazott általános szerződési feltételt.

 

1.2.         A Vevő általános szerződési feltételei a Felek közötti üzleti kapcsolatokra nem alkalmazandók. A Vevő azon általános szerződési feltételeit, amelyek jelen Szerződési Feltételeknek részben vagy egészben ellentmondanak, nem tekintjük érvényesnek. Az ilyen általános szerződési feltételek még abban az esetben sem képezik a Felek közötti megállapodás részét, amennyiben azok tudatában rendelést vagy a teljesítést fogadtunk el, és azokat kifejezetten nem utasítottuk el.

 

1.3.      Vevő jelen Szerződési Feltételek elolvasását és értelmezését követően elfogadja, hogy a Megrendelés kibocsátása egyben jelen Szerződési Feltételek elfogadását is magában foglalja.

 

1.4.      Bármely olyan egyedi megállapodás, amely eltér jelen Szerződési Feltételektől, illetőleg azt módosítja vagy kiegészíti, csak abban az esetben bír kötelező erővel, amennyiben azt írásban a Szállító visszaigazolja.

 

1.5.      Az árakhoz, illetőleg egyéb ajánlatokhoz való kötöttség nem jön létre mindaddig, amíg azok kifejezetten visszaigazolásra nem kerülnek.

 

1.6.      A Szerződési Feltételek 1. sz. mellékletét képezi URSA és Vevő között megkötendő éves Kereskedelmi és Kondíciós Megállapodás.

 

 

 1. IDŐTARTAM, MEGSZŰNÉS

 

2.1.      Az  Általános  Szerződési Feltételek  2021. január 1. napjával lépnek életbe és érvényesek annak bármelyik fél által történő  felmondásáig. 

 

2.2.      A Szerződési Feltételeket mindkét Fél 30 napos határidővel, indokolási kötelezettség nélkül, írásban közölt felmondással felmondhatja. A Szerződési Feltételek felmondásával megszűnik a Felek közötti éves Kereskedelmi és Kondíciós Megállapodás is.

 

2.3.   Megszüntetheti a Megállapodást bármelyik Fél rendkívüli felmondással, amennyiben a másik Fél a Szerződő Felek között fennálló szerződéses jogviszonyból eredő bármely kötelezettségét súlyosan megszegi illetve súlyos hátrányt, érdeksérelmet okozó tevékenység esetében. A rendkívüli felmondást írásban kell közölni a szerződést szegő Féllel és meg kell indokolni.

 

 

 1. MEGRENDELÉS, ÁRAK  ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

3.1.      A Vevő a Termékeket írásban rendeli meg (Megrendelés) az URSA Salgótarján Zrt-től (továbbiakban: URSA vagy Szállító). A Megrendelés elfogadása kizárólag jelen Szerződési Feltételek rendelkezései szerint történik. A Vevő bármely kiegészítő vagy eltérő szerződési feltételeit figyelmen kívül hagyjuk, azok nem képezik a szállítási szerződés részét mindaddig, amíg azokat írásban kifejezetten vissza nem igazoljuk. Minden általunk visszaigazolt Megrendelés egy különálló és egyedi Szállítási Szerződésnek minősül a Felek között.

 

3.2.      A termékek árát a Megrendelés visszaigazolásakor érvényes árlista határozza meg. URSA fenntartja jogát az árlista megváltoztatására, melyről a Vevőt 30 nappal a megváltozott árlista hatályba lépése előtt értesíti.

 

A Felek eltérő megállapodása hiányában, az árlistában rögzített árak nettó árak és feltüntetésre kerül az ÁFA; az árak nem tartalmaznak más adó, illetőleg vámterhet.

 

Az árlistához viszonyított bármilyen engedményre és kereskedelmi kedvezményekre vonatkozóan a Felek megállapodását a Kereskedelmi és Kondíciós Megállapodás tartalmazza.

 

3.3.      A Kereskedelmi és Kondíciós Megállapodás tartalmazza a Felek megállapodását  a  fizetési határidőre vonatkozóan.   A fizetést levonás nélkül, határidőben kell teljesíteni és annak legkésőbb a lejárat napján a megfelelő összegben Szállító bankszámláján rendelkezésre kell állnia. Kivételt képez a számla lejárata előtt teljesített fizetésre megállapított engedmény levonása.

A Vevő köteles viselni az átutalás költségeit.

 

3.4.      Minden, a fizetési határidő után történt fizetés késedelmi kamatfizetési kötelezettséget von maga után, melynek mértékére a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatályos rendelkezései irányadók. Késedelmi kamaton felül a  Vevő köteles megfizetni a Szállító részére a Ptk-ban meghatározott behajtási költségátalányt.. Amennyiben a Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó Terméket nem egy időpontban szállítjuk le, akkor a Vevő a leszállított termék mennyisége után fizet. Minden egyes ilyen szállítás különálló és független jogügyletnek tekintendő.

 

3.5.      Azokban az esetekben, amikor Szállító nem követeli meg az előre fizetést, szükségesnek ítélheti az URSA vásárlásokra érvényes hitelkeret megállapítása érdekében a Vevő hitelképességének és pénzügyi helyzetének megvizsgálását és értékelését. A Vevő megállapított hitelkeretét indokolt esetben Szállító megváltoztathatja, illetőleg visszavonhatja.

Minden szállítás és egyéb, URSA általi teljesítés a Vevő URSA vásárlásokra érvényes hitelképességére vonatkozó döntés függvényében történik. Ennek alapján Szállító jogosult a szállítások korlátozására, leállítására és / vagy alkalmazhat olyan egyéb szerződési feltételeket vagy biztonsági intézkedéseket (pl. készfizető kezességvállalói nyilatkozat), amelyeket indokoltnak és szükségesnek tart.

 

 

 1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS HATÁRIDŐK

 

Rendelési egység: paletta

 

4.1.      A megrendelések visszaigazolása:

 

A Szállító a megrendelések teljesítési határidejéről visszaigazolást küld, amennyiben a rendelési mennyiség eléri a minimum szállítási vagy termelési mennyiséget:

 

Rendelés módosítás esetén a megrendelést a Szállító új megrendelésként kezeli.

 

Raktárkészleten nem tartott termékek esetén (MTO), ha a termék már le van gyártva vagy termelés alatt van, rendelés módosítást Szállító nem fogad el.

 

4.2.           Szállítási határidő és díjak:

 

4.2.1.        Raktárkészleten tartott termékek rendelése esetén (MTS*)

 

 1. Teljes kamion rendelésekor (20-22 paletta)

   Szállítás díja: ingyenes

   Szállítási idő:  a Vevőszolgálat által küldött rendelés visszaigazolás szerint

 

 1. Minimum 4 paletta rendelésekor

Szállítás díja: ingyenes

Szállítási idő: a Vevőszolgálat által küldött rendelés visszaigazolás szerint

 

4.2.2.        Raktárkészleten nem tartott termékek esetén (MTO):

(minimum termelési mennyiség 10 paletta)

 

Szállítás díja: ingyenes

Szállítási idő: a Vevőszolgálat által küldött rendelés visszaigazolás szerint

 

4.3.         A teljesítés helyének a szállítási szerződésben megjelölt cím minősül. A Termékek birtokba adása, a kárveszély a Termékek átadás-átvételével száll át a Vevőre. (CPT klauzula, az ICC Incoterms 2010 szerint.)

 

4.4.      A Vevő a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem vonhatja vissza és nem ütemezheti át a rendelését.

 

4.5.      Amennyiben bármely olyan előre nem látható körülmény (Vis Major) jut a felek tudomására, mely késedelmet eredményez vagy a későbbiekben azt eredményezhet, arról haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni  és legjobb képességeik szerint törekedni arra, hogy minden szükséges óvintézkedést megtegyenek a Vis Major következményeinek csökkentése érdekében.

 

4.6.      Vis Majornak minősül minden olyan, a Szerződő Félnél, rajta kívül álló okból, szándékos, illetőleg gondatlan magatartásától függetlenül felmerült körülmény, amely részben vagy egészben képtelenné teszi a felet arra, hogy eleget tegyen jelen Szerződési Feltételek alapján fennálló kötelezettségeinek és melynek elkerülése, enyhítése és helyrehozatala érdekében minden szükséges intézkedést megtett.

Vis Majornak minősülnek különösen a természeti csapások, háborúk, lázadások, szélviharok, sztrájkok, árvizek, tűzvészek, robbanások, földrengések, villámcsapás, viharok és más hasonló esetek.

A Vis Majort elszenvedő fél köteles a másik felet 5 napon belül értesíteni a körülmény felmerüléséről és annak a szerződéses kötelezettségek teljesítésére gyakorolt hatásáról. Az értesítés elmulasztása esetében a felelősség alól nem mentesül, kivéve, ha az értesítés megtételében maga a Vis Major akadályozta.

 

 

 1. CSOMAGOLÁS, A TERMÉKEK MEGVIZSGÁLÁSA

 

5.1.      Termékek a Szállító csomagolási szabványainak megfelelnek.

 

5.2.      A leszállított Terméket a Vevőnek át kell venni, száraz és biztonságos helyen kell tárolnia.

A Vevő köteles a legrövidebb időn belül megvizsgálni a szállítási címen átvett Terméket és a Szállítólevélre feljegyzett záradékkal minden hibát köteles URSA-nak írásban bejelenteni. A Vevő által bejelentett minden hibát a Szállító haladéktalanul megvizsgálja.

 

5.3.      Amennyiben a Vevő elmulasztja a Termék bármely hiányosságára vonatkozó értesítés írásbeli formában való megküldését, haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 48 órán belül, úgy a Szállító a teljesítést a Vevő által elfogadottnak tekinti.

 

 

 1. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓK, TERMÉKMINTÁK ÉS PROSPEKTUSOK

 

Az URSA Salgótarján Zrt. által rendelkezésre bocsátott műszaki rajzok, termékminták, prospektusok, dokumentumok és más hasonló segédanyagok kizárólag a megállapodott célra használhatóak fel. Ezen anyagok sokszorosítása, átalakítása, módosítása, más termékekkel való egyesítése vagy a szokásostól eltérő környezetben való használata csak abban az esetben engedélyezett, amennyiben az ilyen használatról írásban Felek megállapodnak és az minden esetben megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

 

 

 1. BESZÁMÍTÁS

 

A Vevő nem jogosult Szállítóval szemben beszámítási igényt érvényesíteni, kivéve, ha a Felek erről írásban megállapodnak vagy azt a bíróság jogerősen megállapította.

 

 

 1. SZAVATOSSÁG

 

8.1.      A Termékek csomagolására 12 hónapos időtartamra szavatosságot vállalunk a 4.2. pontban foglalt tárolási feltételek szerint  az átadás időpontjától kezdődően.

 

 

 1. FELELŐSSÉG

 

9.1.      URSA felelősséggel tartozik jelen Szállítási Feltételek alapján fennálló kötelezettségekért, amennyiben azokat szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegi. Súlyos gondatlansággal okozott károkért URSA felelőssége maximum a leszállított termékek értékéig áll fenn.

 

9.2.      A termékfelelősségre a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

 

 

 1. TULAJDONJOG FENNTARTÁS

 

A Termék tulajdonjoga a Vevőre csak a vételár hiánytalan kifizetésével száll át. Azt megelőzően a tulajdonjog a Szállítót illeti.

 

 

 1. ADATVÉDELEM

 

A Vevő ezúton hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően az URSA Salgótarján Zrt üzleti kapcsolatai céljára feldolgozza, kezelje. Amennyiben az üzleti kapcsolat lezárul az adatok a lehető legrövidebb időn belül, az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerülnek. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 („GDPR”) rendelete 13. cikkelyének való megfelelés érdekében nyújtandó információkról a www.ursa.hu weboldalon Adatvédelmi Irányelvekben található további tájékoztatás.

 

Jelen  Szerződési Feltételekben  foglalt személyes adatok  URSA Salgótarján Zrt.  által kezelésre kerülhetnek. A személyes adatok kezelése során URSA kötelezettséget vállal a személyes adatok védelmére, megfelelve az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (2016. április 27.) foglaltaknak (“GDPR”).

 

A személyes adatkezelő a Szerződési Feltételekben szerződő félként, mint Szállító megjelölt URSA Salgótarján Zrt. Az adatkezelő társaság cégadatai a Szerződési Feltételek  fejlécében vannak  feltüntetve. A személyes adatok kezelésének jogi alapja a Szerződési Feltételek teljesítése, melyben az érintett adatalany (vagy képvisleője) is szerződő fél mint Vevő, a GDPR 6. 1 (b) cikkelye alapján.

 

Az érintett adatalany részére a GDPR 13 cikkelyének megfelelés érdekében adandó tájékoztatás részletei megtekinthetők az Adatvédelmi Tájékoztatóban  a www.ursa.hu weblapon.

 

A személyes adatok kezelésével valamint a GDPR alapján fennálló bármilyen jogosultság érvényesítése során kapcsolat létesíthető  a társaság adatvédelmi koordinátorával a következő e-mail címen: privacy.ursa@etexgroup.com .

 

Jelen Szerződési Feltételek aláírásával Vevő és kijelölt kapcsolattartói elfogadják Szállító Adatvédelmi Irányelveit és beleegyeznek, hogy Szállító aktuális tájékoztatót küldhessen a termékpaletta és az árlista változásairól, valamint egyéb a Felek közötti szerződéses kapcsolat teljesítését szükségszerűen támogató információkat közölhessen Vevő kapcsolattartói felé e-mail üzenet formájában is.

 

 

 1. TITOKTARTÁS

 

A Vevő köteles szigorúan bizalmasan kezelni és üzleti titokként megőrizni minden, üzleti kapcsolatunk során tudomására jutott kereskedelmi és más bizalmas technikai információt, kivéve, ha az nyilvános vagy köztudomású illetve a Vevő hibáján kívül azzá válik.

 

 

 1. KORRUPCIÓ ELLENI ÉS KERESKEDELMI SZANKCIÓK

 

 

13.1.     Mindegyik Félnek gondoskodnia kell arról, hogy ő és a leányvállalatai, igazgatói, alkalmazottai, képviselői és ügynökei betartsanak a megvesztegetés és korrupció megelőzéséről szóló minden alkalmazandó törvényt, amikor a Szerződési Feltételek alapján fennálló jogviszony szerinti feladatait teljesíti, beleértve (de nem ezekre korlátozódóan) az illegális kifizetések vagy egyéb megfelelő előnyök nyújtásának tilalmát köztisztviselőknek, üzleti partnereknek, azok alkalmazottainak, családtagjainak vagy más közeli hozzátartozóinak.

 

13.2.         Mindegyik Fél (i) kijelenti és szavatolja, hogy sem ő, sem bármely leányvállalata, igazgatója, alkalmazottja, képviselője és ügynöke nem szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatala által közzétett Különös Megjelölésű Állampolgárok és Tiltott Személyek Listáján, vagy máskülönben nem esik az Egyesült Államok vagy az Egyesült Királyság Külügyi és Nemzetközösségi Hivatala által alkalmazott gazdasági szankciók alá, az Európai Unió Közös Kül- és Biztonságpolitikája keretében alkalmazott pénzügyi szankciók vagy embargók alá, vagy nincs megnevezve az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának Szankciók Listáin (azaz a fentiek szerint nem "Tiltott Személy”); és (ii) kötelezettséget vállal arra, hogy a másik Féltől kapott termékeket sem közvetlenül, sem közvetve nem továbbítja Tiltott Személynek vagy olyan országba, amely az Egyesült Államok, az Európai Unió, vagy az Egyesült Nemzetek által alkalmazott átfogó gazdasági szankciók célpontja.

 

13.3.     A Felek  megállapodnak  abban, hogy támogatják egymást a megvesztegetés és korrupció megelőzésében és a kereskedelmi szankciók fokozásában, és tájékoztatják a másik Felet, amint tudomásukra jut egy megvesztegetési eset vagy tiltott tranzakció, vagy feltételezik azt a  Szerződési Feltételekkel  kapcsolatban.

 

13.4.         Mindegyik Fél azonnali hatállyal felfüggesztheti vagy felmondhatja az Általános Szerződési Feltételeket ha és amikor megtudja, hogy a másik Fél  bármilyen korrupció, megvesztegetés elleni, vagy kereskedelmi szankció előírást megszeg.

 

 

 

 1. ALKALMAZANDÓ JOG; BÍRÓSÁGI HATÁSKÖR ÉS ILLETÉKESSÉG

 

14.1.      A Felek szerződéses jogviszonyára és minden abból eredő igényre és követelésre kizárólag a Magyarország joga az irányadó. Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye nem alkalmazható.

 

14.2.      Minden esetben a Magyarországon bejegyzett székhelyünk szerinti bíróság rendelkezik illetékességgel a jövőben felmerülő jogvitákban is, melynek alapja kereskedelmi ügylet, váltó, csekk vagy bármely más dokumentum.

 

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

15.1.      Amennyiben jelen Szerződési Feltételek egy vagy több rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne vagy azzá válna, ez a körülmény nem érinti a többi rendelkezések érvényességét. Jelen Szerződési Feltételek érvénytelen rendelkezését ugyanazt a gazdasági célt szolgáló új rendelkezéssel kell helyettesíteni.

 

15.2.      A jelen Szerződési Feltételekben meghatározott jogok gyakorlására vonatkozó mindennemű mulasztás vagy késedelem, illetőleg a Vevővel kialakított eltérő szerződéses gyakorlat nem minősül joglemondásnak, továbbá minden jelen Szerződési Feltételekben biztosított jog és egyéb lehetőség együttesen és egyidejűleg, valamint a jogszabályokban biztosított jogokon felül gyakorolható.